Mielipiteet

Vallu Novanto, Tikkurilan Kokoomus. Palveluasumisesta.
Varhaiskasvatusasiaa

Vallu Novanto
Tikkurilan Kokoomus 

Onko oikein?

Palveluasuminen on se muoto, jolla vanhuksilta saadaan kupattua maksimaalisesti rahat pois. Esimerkiksi 15 euroa WC-paperin vaihtaminen.

Lisäksi tämä tarkoittaa, että yhä enemmän apua tarvitsevat vanhukset, vammaiset ja vakavasti sairaat jätetään kotihoidon piiriin .

 

Samaan aikaan kurjistetaan omaishoitajien mahdollisuuksia vapaisiin jne. Eli teidän mummonne ja pappanne, isänne ja äitinne, miehenne tai vaimonne pidetään kotona niin pitkään kuin mahdollista.

Mikäli palveluasumista olisikin tarjolla, tarkoittaa se esim. vanhenevan pariskunnan toisen osapuolen kohdalla konkurssia. Kun parempaa eläkettä nauttiva puoliso joutuu palveluasumisen piiriin, jää toinen täysin mahdottomaan tilanteeseen.

Ensin viedään toisen eläke, sitten varat tililtä. Kotona olevalle ei jää rahaa mihinkään.

Koti on hyvä paikka kuolla -mantra ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa.

Kuinka kauan sinä itse makaisit esim. sängyssä yksin odottamassa, että kotihoito tulee kuivittamaan?

Kuinka paljon omaisen tulee venyä minimaalisella omaishoitajan tuella läheisensä eteen?

Tämä asia on todellakin selvinnyt monille viime vuosina ja asiaan tulisi kaikkien perehtyä!

Sillä seuraavaksi se voit olla sinä, josta puhutaan vain ikävakiointuneena kustannuksena.

Sillälailla

 

Sari Multala

 

 

Sari Multala: Mistä koulutettu henkilökunta täyttämään tulevaisuuden hoitajatarve?

Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Sari Multala: Mistä koulutettu henkilökunta täyttämään tulevaisuuden hoitajatarve?

Julkaistu: 17.02.2020 Terveys

Suomen väestö ikääntyy ennennäkemätöntä tahtia. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli yhdeksäänsataan tuhanteen.

Ikääntyvä väestö tarvitsee myös hoitajia. Hallitus antoi tällä viikolla esityksen henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin ympärivuorokautiseen hoivaan. Tämä lisää tarvetta uusille hoitajille entisestään. Seuraavien kymmenen vuoden aikana on tarve rekrytoida ikäihmisten palveluihin noin 45 000 hoitajaa lisää.

”Väestön vanhenemisesta ja tästä johtuvan palvelutarpeen kasvusta johtuvan lisähenkilöstön päälle tarvitsemme yli 4 400 työntekijää ympärivuorokautiseen hoitoon. Lisäkoulutustarpeemme on siis huomattava, kymmeniä tuhansia hoitajia seuraavien vuosien aikana. Jotta hoitajia on riittävästi niin kotihoitoon kuin ympärivuorokautiseen hoitoon, tarvitsemme suunnitelman ja rahoituksen koulutusmäärien lisäämiseen”, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Multala.

Ammattilaisia vanhus- ja hoivapalveluihin ei valmistu tarvittavaa määrää tälläkään hetkellä. Esimerkiksi lähihoitajaopintoihin hakeneiden määrä on laskenut yli 4 500 hakijalla viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi Keva arvioi, että hoitoalalta jäisi 14 000 työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että lähihoitajien koulutukseen tarvittaisiin lakiesityksen vuoksi 148 miljoonan euron määräaikainen lisäpanostus vuosille 2020-2024. Henkilöstömitoituksen toteutumisen sairaanhoitajien osalta voidaan arvioida edellyttävän vielä 526 uutta aloituspaikkaa vuosina 2020-2023. Sairaanhoitajien lisäkoulutuksen kustannusarvio on 14,7 miljoonaa euroa.

”Koulutusmäärien nostaminen on aloitettava heti. Aikooko hallitus antaa lisätalousarvioesityksen, jossa lisätään rahoitusta hoito- ja hoiva-alan koulutukseen ja aloituspaikkoihin? Huomioidaanko lisähenkilöstön tarve korkeakoulujen neuvotteluissa kevään aikana? Miten tämä toteutetaan ilman, että koulutuspaikat eivät vähene muilta koulutusaloilta?”, Multala kysyy.

Multala ja joukko kokoomuksen kansanedustajia jätti asiasta kirjallisen kysymyksen perjantaina 14.2.2020. 

Sari Multala on paikassa Kuusijärven Ulkoilualue.14. joulukuuta 2019 kello 17.48 · Vantaa

 

 

 

Tätä päivää on odotettu: silta Kuusijärveltä Sipoonkorven kansallispuistoon on valmis!

Samalla valmistui lisää kuntoreittejä niin Kuusijärven kuin Sipoonkorven puolelle, opasteita uusittiin ja valaistusta lisättiin. Nyt kelpaa mennä lenkille tai pidemmälle vaellukselle turvallisesti siltaa pitkin. Luonnossa liikkuminen on mitä parhainta kehon ja mielen hoitoa - nyt siihen on entistä paremmat mahdollisuudet Kuusijärveltä käsin. Parantuneet reitit ja opasteet ohjaavat kulun poluille ja kansallispuiston herkkä luonto säästyy kulutukselta. Myös Kuusijärven vedenlaadun parantamiseen on löydetty uusia keinoja. Parkkipaikkoja tulee lisää ensi vuoden lopulla ja Kuusijärven ympäri menevästä reitistä tulee esteetön.

 

On mahtava tunne, kun asia, jota itse olen vuosikaudet ajanut ja edistänyt, muuttuu konkretiaksi ja niin monet ihmiset pääsevät tästä nauttimaan. Paikalla avajaisissa oli paljon tyytyväistä väkeä. Kiitos reippaasta ja hauskasta avajaismusiikista Timo Brass Band.

Nyt kelpaa ulkoilla!

 

 

 


Varhaiskasvatuksesta.Kansanedustaja Sari Multala

 

Varhaiskasvatuksen merkitys ymmärretään yhä paremmin. Se tasaa perhetaustoista johtuvia eroja, luo pohjaa lapsen oppimiselle ja vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvatus on pedagogisesti laadukasta toimintaa, josta vastaavat alan koulutetut ammattilaiset.

Varhaiskasvatusta on aiemmin pidetty osana kuntien sosiaalihuoltoa. Toimialan ohjaus ja valvonta siirrettiin vasta 2010-luvulla sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Iso osa alan käytänteistä on muovautunut kahden toisistaan hyvinkin poikkeavan hallinnonalan alla.

Uutta varhaiskasvatuslakia on valmisteltu lapsen etu edellä. Tämä myös tunnustetaan lain pykälätasolla. Lapsen etu ohjaa lain soveltamista ja se tulee huomioida kaikessa toiminnassa. Laki päivittää varhaiskasvatuksen säädöspohjaa ja luo ammattilaisille selkänojan oman tärkeän työnsä tueksi. Laki on pitkään kaivattu ja odotettu uudistus niin ammattilaisten kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa.

Viime aikoina julkisuudessa on kuitenkin esitetty virheellisiä väittämiä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden henkilöstörakennetta koskien. On väitetty, että pätevyydet menetetään. On väitetty, että varhaiskasvattajat jaetaan eri luokkiin.

Lakiehdotuksen mukaan meillä on jatkossa kolme eri kelpoisuutta varhaiskasvatuksen tehtäviin: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Tämän lisäksi on varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä perhepäivähoitajia.
Henkilöstörakennetta pyritään lainsäädännöllä kehittämään siihen suuntaan, että jatkossa yhä useampi varhaiskasvattaja olisi korkeakoulutuksen saanut henkilö. Koulutusasteen nostamisella vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja varmistetaan henkilöstön tarvittava osaaminen.

On kuitenkin muistettava, että henkilöstörakenteen osalta siirtymäaika on aina vuoteen 2030 asti.
Pitkä siirtymisaika varmistaa sen, että pystymme vastaamaan koulutustarpeeseen ja kunnissa pystytään rekrytoimaan riittävä määrä kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Jatkossakin nykylainsäädännön mukaisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö säilyttää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana on taustalla kasvatustieteen kandidaatin tai sosionomin tutkinto.
Kelpoisuuden säilyttävät myös lain voimaantulon jälkeen opintonsa aloittavat sosionomit, mikäli he valmistuvat vuoden 2023 aikana.
Kenenkään jo sosionomiksi valmistuneen lastentarhanopettajan kelpoisuus ei tule lainsäädännön muutosten myötä poistumaan.

Varhaiskasvatuksessa korkeakoulutetun henkilöstön lisääminen vahvistas pedagogista osaamista ja näin varhaiskasvatuksen laatua. Pedagogiikan ammattilaiset osaavat suunnitella lapsille ikätasoon sopivaa toimintaa.
Hoivan ammattilaiset säilyvät tärkeänä osana päiväkodin henkilöstöä. Erityisesti pienten lasten kohdalla hoivan merkitys korostuu ja laki mahdollistaa joustot henkilön suunnittelussa niin, että tämä on mahdollista toteuttaa. Erilaisen koulutuksen saaneilla varhaiskasvattajilla on erilaista osaamista.
Se on rikkaus, josta pidetään jatkossakin kiinni. Tulevina vuosina meidän on entisestään vahvistettava varhaiskasvatuksen laatua.

Sari Multala

>>>>>><<

Opiskelija-asunnoista asiaa:

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi perjantaina 17.3. asuntopoliittisen raportin. Raportissa esitellään 66 konkreettista toimenpidettä ja ehdotusta sujuvamman rakentamisen sekä edullisemman ja paremman asumisen edistämiseksi. Raportissa on useita avauksia, joilla helpotetaan opiskelija-asuntojen tarjontaa rakentamisen säätelyä keventämällä.

Metropolialueella on huutava pula sekä opiskelija-asunnoista että yleisesti pienistä asunnoista. Nykyisin virallisia opiskelija-asuntoja riittää vain noin kolmasosalle kaikista opiskelijoista. Rakentamisen normit ja sääntely ovat sopineet todella huonosti yhteen opiskelijoiden tarpeiden ja vaatimusten kanssa. Nyt esitämmekin purettavaksi joukon normeja, jotka ovat jarruttaneet pienien ja edullisten opiskelija-asuntojen tuotantoa hyville sijainneille.

Raportissa ehdotetaan, että nykyisestä 20 neliön asuntojen minimikokomääräyksestä luovutaan. Markkinoita tulisi lisäksi avata esimerkiksi moderneille moduulikotiratkaisuille asunnottomuuden ja opiskelija-asuntopulan helpottamiseksi.

Esimerkkinä toimii hyvin Vantaan Martinlaakso, jonne rakennetaan parhaillaan aseman viereen Saton pilottikohdetta.
Loppuvuodesta 2017 valmistuvaan rakennukseen tulee 16 neliön ja neljä metriä korkeita yksiöitä. Pilottikohteiden kuukausivuokra tulee olemaan 500 euroa eli merkittävästi alle alueen yksiöiden markkinahinnan.
Kohde vaati toteutuakseen poikkeusluvan ja kaavamuutoksen. Meidän on kevennettävä sääntelyä, jotta vastaavia kohteita saadaan lisää rakenteille.

Moni opiskelija arvostaa asunnon koon sijaan enemmän sijaintia ja edullisuutta. Tähän toiveeseen on vastattava. Meidän poliitikkojen tai virkamiesten tehtävänä ei ole määritellä opiskelijoiden asumistarpeita. Annetaan opiskelijoille ja opiskelija-asuntojen tuottajille enemmän vapauksia toteuttaa asuntoja opiskelijoiden lähtökohdista.

On aika kääriä hihat ja aloittaa rakentamisen norminpurkutalkoot!

 

Sari Multala


Markku Weckman
 

Mielipide: Miksi Vantaa haluaa osallistua Suomi-radan suunnittelukustannuksiin?

 

Vantaan kaupunginhallituksessa äänestettiin 10. helmikuuta Suomi-radan suunnittelukustannuksiin osallistumisesta 12 miljoonalla eurolla. Äänestyksessä enemmistö kannatti esitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuuston kokoukseen 24. helmikuuta tuodaan kaupunginhallituksen myönteinen päätös rahoitukseen osallistumisesta.

Edellinen 4 miljoonan rahoituspäätös tehtiin keväällä 2019. Summa on siis kolminkertaistunut vajaassa vuodessa.
Kyseessä on miljardihanke, jonka loppusummasta ja aikataulusta ei ole tietoa. Ei myöskään varmaa tietoa siitä, minkälaisia lisäkustannuksia Vantaan kaupungille mahdollisesti aikanaan aiheutuu.

Hanketta perustellaan laajasti ja monisanaisesti koko Suomelle koituvilla positiivisilla vaikutuksilla. Muun ohella Tampereelta Helsinkiin suuntautuva matka lyhenisi 1,33 tunnista noin yhteen tuntiin. Vantaalle tulisi vain yksi asema Lentoasemalle, mistä rata jatkuisi ilmeisesti tunnelissa Pasilaan.

 

Tuoreen Taloustutkimuksen julkaiseman raportin mukaan nykyisen pääradan kehittäminen Helsingin ja Tampereen välillä olisi parempi vaihtoehto. Valtaosa Helsingin ja Tampereen välisestä työmatkaliikenteestä suuntautuu näiden kaupunkien välillä oleviin pienempiin kaupunkeihin tai niiden kesken. Suomi-rata ohittaisi nämä työmatkakulkijat.

Näin ollen en näe syytä sitoutua tähän uuteen suoraan junarataan.
Kannatan pääradan kunnostamista, mikä mahdollistaisi jatkossa nopeuden nostamisen jopa 250 kilometriin tunnissa.

”Helsinkiläisten, Vantaalaisten ja Tamperelaisten työmatkaliikenne suuntautuu paljon väliasemille kuten vaikka Hämeenlinnaan ja Riihimäelle. Tunnin juna taas menee päästä päähän”, toteaa taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Vantaa on juuri sitoutunut maksamaan Vantaan ratikan 20 miljoonan suunnittelukulut ja sen myötä aikanaan tulevat noin puolen miljardin rakentamiskustannukset. Näin ollen en pidä järkevänä tähän Suomi-ratahankkeeseen mukaan lähtemistä ja tulevien sukupolvien velkataakan kasvattamista.

Kyseessä on valtion projekti johon Helsinki ja Tampere ovat vahvasti sitoutuneet. Hanke etenee, jos on edetäkseen ilman Vantaan kaupungin lisäpanostusta.
Tuo aikaisemmin päätetty neljä miljoonaa riittää Vantaan rahoitusosuudeksi ja korvaukseksi mahdollisesta lentoaseman saavutettavuuden lisäämisestä.

Maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä toteaa (VS 15.-16.2.) että Vantaalle koituvat vuosittaiset suunnittelukustannukset ovat muutaman sadantuhannen luokkaa. Kaupunginvaltuustolle annetussa informaatiossa hän totesi, että kustannukset ovat miljoona euroa vuodessa.

Eikö näille miljoonille olisi järkevämpää käyttöä terveydenhuollon ja eritysesti mielenterveyspalvelujen parantamisen sektorilla? Tutkimusten mukaan peräti joka toinen työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Erityisesti varsinkin nuoret joutuvat odottamaan mielenterveyspalveluja liian pitkään, jolloin oireet pahenevat.

Markku Weckman
kaupunginvaltuutettu (kok.)

 


 MISTÄ KUNNILLE TOIMEENTULOTUKEA

Pääkaupunkiseutu ja siihen olennaisesti

 

liittyvät kehyskunnat ovat viimeisen parin vuosikymmenen aikana kasvaneet

kunnasta riippuen 1-3 %:n vuosivauhdilla. Kasvuprosentin nouseminen yli 1-1,5 %:n

aiheuttaa kunnan palveluverkostolle erittäin suuria paineita sekä investointien että

palvelutuotannon taustoin.

 

Viimeaikaiset tiedot kuntataloudesta eivät lupaa asukkaille hyvää. Erityisen synkkänä kuntatalouden tila näkyy pääkaupunkiseudun kunnissa.
Kuntien taloutta ei ole saanut sekaisin maailmantalouden arvaamattomuus vaan sen on sekoittanut liian nopeasti ja liian rajusti muuttunut kunta-valtio-suhde.

Kuinka näin on voinut käydä vauraan Uudenmaan kunnille? Eräitä kaikille yhteisiä nimittäjiä ovat muun muassa väestönkasvu, mikä lisää peruspalvelujen tarvetta,
verontulotasauksen muutokset ja niihin kytkeytyvät valtionosuudet, yhteisöveron jako-osuuden muutokset sekä eräät muut verotuksessa tehdyt tulonsiirrot.
Pahimmillaan yksittäinen kunta on samanaikaisesti kaikkien edellä mainittujen muutosten ”myrskynsilmässä”.

 

KASVUN HINTA

Pääkaupunkiseutu ja siihen olennaisesti liittyvät kehyskunnat ovat viimeisen parin vuosikymmenen aikana kasvaneet kunnasta riippuen 1-3 %:n vuosivauhdilla.
Kasvuprosentin nouseminen yli 1-1,5 %:n aiheuttaa kunnan palveluverkostolle erittäin suuria paineita sekä investointien että palvelutuotannon taustoin.
Tässä kehityksessä moni kunta menee ”hapoille”. Vaikka kunnan vuosikate säilyisikin positiivisena, kasvuvauhti näkyy erityisesti investointitaloudessa.
Uusien koulujen, päiväkotien, asumiseen sekä elinkeinoelämään liittyvän infrastruktuurin investoinnit joudutaan pääasiallisesti toteuttamaan kuntien omana tuotantona ja lähes yksinomaan velkarahoituksella.
Investointien toteuttaminen ei yksin riitä.
Käyttötalous vaatii omat menonlisäykset.
On laskettu, että keskikokoisen uuden päiväkodin käyttömenot ovat suuruusluokaltaan miljoona euroa ja peruskoulun noin 2-3 miljoonaan euroa.
Asuinpaikasta riippuen yhden uuden kuntalaisen sijoittuminen kuntaan lisää erilaisten investointien muodossa kunnan kustannuksia noin 5000 – 17 000 euroa.
Siten kasvulla on hintansa.
Uusi asukas on kuitenkin aina investointi tulevaisuuteen, sillä maassamme on jo suuri määrä esimerkkejä päinvastaisen kehityksen seurauksista.
Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten investointeja voidaan jakaa pidemmälle aikavälille niin,
ettei kunnan taloutta samaan aikaisesti syö investointien omarahoitusosuus
sekä kasvavat käyttökustannukset.
Mielestäni tämä edellyttää myös kasvukuntien kohdalla uudenlaista ajattelua valtionosuustarkastelussa.

Markku Weckman

kaupunginvaltuutettu